Nimi, kotipaikka ja toimialue

Kalastusalueen nimi on Ala-Kemijoen kalastusalue ja sen hallinnon kotipaikka on Tervola.

 

Kalastusalueen rajat on vahvistettu 21. päivänä tammikuuta 1985 annetulla Lapin kalastuspiirin kalastustoimiston päätöksellä Nro 026/31 LAK . Kalastusalueeseen kuuluvat seuraavat ja liitteenä olevaan karttaan rajatut vesialueet, joista tärkeimmät ovat Kemijoki Isohaaran voimalasta Valajaskosken patoon sivuvesineen, jotka sijaitsevat Keminmaan, Tervolan, ja Simon kunnissa sekä Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupungeissa. Näiden vesialueiden yhteispinta-ala on 9270 ha.

 

2§ Kalastusalueen tehtävät

Kalastusalueen tehtävänä on kalatalouden edistäminen toimialueellaan, kalastuslain 1§:ssä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen, kalastuslain ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä ja tässä ohjesäännössä mainittujen tehtävien hoitaminen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutumisen seuranta. Kalastusalueen tehtävänä on myös kalastusalueen jäsenten kalastusalueelle antamien toimeksiantojen toteuttaminen.

3§ Kalastusalueen toimielimet ja vastuu

Kalastusalueen toimielimiä ovat kalastusalueen kokous, kalastusalueen hallitus ja isännöitsijä.

Kalastusalueen toimielimen jäsen ja toimihenkilö toimivat kalastuslain hallinto- ja valvontatehtävissä virkamiehen vastuulla. Näissä asioissa on noudatettava, mitä Hallintolaissa (434/03) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/99) säädetään viranomaisista.

4§ Kalastusalueen jäsenet ja asiantuntijat

Kalastusalueen jäseniä ovat osakaskunnat, vesialueen omistajat, kalastusalueella toimivat ammattikalastajien järjestöt ja kalastusalueella toimivat virkistyskalastajien eduista huolehtivat järjestöt siten kuin niistä kalastusasetuksessa on säädetty.

Kalastusalueen vakituisina asiantuntijoina kalastusalueen kokouksissa ilman äänioikeutta toimii Pro Agria Lapin kalatalouskeskuksen edustaja.

5§ Kalastusalueen jäsenet ja kokousedustajien valinta

Alueen kokoukseen jäsenet valitsevat edustajia seuraavasti:

1)      Osakaskunta, jolla on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria, saa lähettää yhden edustajan.

2)      Osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin suuruisten vesialueiden omistajat saavat kukin lähettää yhden edustajan;

3)      Muiden kuin 1 ja 2 kohdissa tarkoitettujen vesialueiden omistajat saavat rekisterikylittäin lähettää yhden yhteisesti valitun edustajan;

4)      Paikalliset ammattikalastajajärjestöt saavat lähettää kukin yhden edustajan;

5)      Virkistyskalastajia edustava Lapin Vapaa-ajan kalastajat
saa lähettää kaksi edustajaa (KalL 73§).

Kukin taho valitsee edustajansa omien sääntöjensä mukaisessa järjestyksessä. Kohdan 3) edustajat valitaan rekisterikylittäin pidettävässä vesialueiden omistajien kokouksessa.

Kokousedustajan on osoitettava kalastusalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjan otteella, valtakirjalla, rekisteriotteella tai muulla tavoin.

6§ Kalastusalueen kokouksen tehtävät

Kalastusalueen kokouksen tehtävänä on:

1)      ratkaista kalastuslain 7§:n 2 momentissa, 11§:n 2 momentissa, 16§:n 3 momentissa, 26§:n 2 ja 4 momenteissa, 35§:n 2 momenteissa, 37§:n 2 momentissa, 43§:ssä,
46§:n 1 momentissa sekä 79 ja 81§:issä tarkoitetut asiat.

2) vahvistaa kalastusalueen ohjesääntö ja sen muutos;

3) valita kalastusalueen hallituksen jäsenet;

4) vahvistaa kalastusalueen vuotuinen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma sekä 

      vuotta pitempi toimintasuunnitelma;

5) päättää kalastusalueen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden  

    myöntämisestä hallitukselle;

6) päättää kalastusalueen kokouksen tai kalastusalueen hallituksen päätöksen    

    oikaisemisesta.

Seuraavat kohdassa 1) mainituista asioista siirretään kalastusalueen hallituksen ratkaistaviksi (ei kuitenkaan kohdissa 2-6 tarkoitettuja tehtäviä.) :11§:n 3 momentissa, 16§:n 3 momentissa,
26§ 2 ja 4 momenteissa, 35§:n 2 momentissa, 37§ 2 momentissa, 43§:ssä, 46§:n 1 momentissa sekä 79§:ssä mainitut asiat.

7§ Kalastusalueen kokoukset ja koollekutsuminen

Kalastusalueen kokous on pidettävä kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä.

Kokoukset kutsuu koolle kalastusalueen hallitus.

Kalastusalueen kokouksen koollekutsu on lähetettävä kirjallisena vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle tiedossa olevalle jäsenelle, jonka tehtävänä on tiedottaa asiasta valitsemalleen kokousedustajalle. Kalastuslain 73§:n 3 kohdassa mainittujen jäsenten osalta kutsu on lähetettävä rekisterikylittäin valitulle tiedossa olevalle edustajalle. Lisäksi kokouskutsu on julkaistava 7 vrk ennen kokousta paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kalastusalueen kokous on niin päättänyt, kalastusalueen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kalastusalueen jäsenistä määrätyn asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta, tai se on tarpeen KalL 85§:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten.

Jos kalastusalueen toiminta on ollut keskeytyneenä tai siltä puuttuu toimihenkilöitä, kalastusviranomainen huolehtii kalastusalueen kokouksen koollekutsumisesta näissä säännöissä tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi.

8§ Kalastusalueen varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat:

Kokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  1)valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, kaksi pöytäkirjantarkistajaa

 ja kaksi äänten laskijaa

  2) todetaan äänioikeutetut jäsenet;

  3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

  4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

  5) esitetään hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta edelliseltä vuodelta;

  6) esitetään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien lausunto;

  7) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;

  8) päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä;

  9) määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien sekä muut mahdolliset palkkiot;

10) valitaan kalastusalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle kaksi jäsentä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle;

11) valitaan kalastusalueen hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi;

12) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkistamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa

13) vahvistetaan kuluvaa kalenterivuotta varten toimintasuunnitelma, jonka toimintaperiaatteita noudatetaan, kunnes kyseisen vuoden toimintasuunnitelma on vahvistettu;

14) vahvistetaan kuluvaa kalenterivuotta varten tulo- ja menoarvio, jonka toimintaperiaatteita noudatetaan kunnes kyseisen vuoden talousarvio on vahvistettu.

15) päätetään kalastuslain 91§:n 1 momentissa mainittujen varojen jaosta kalavesien omistajille;

16) päätetään niistä sanomalehdistä, joissa kalastusalueen kokouksen kokouskutsut sääntöjen 7§:n mukaisesti julkaistaan: Pohjolan Sanomat;

17) käsitellään muut hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat.

9§ Äänimäärä ja äänestysmenettely

Kalastusalueen kokouksessa on kullakin edustajalla yksi ääni. Yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään yhteensä kahden (2) jäsenen edustajana ja käyttää sille kuuluvaa äänivaltaa.

Kalastusalueen kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kokous toisin päätä. Asioiden käsittelyn pohjana on kalastusalueen hallituksen esitys. Kokouksessa käsiteltävästä asiasta on varattava tilaisuus keskustella sen jälkeen, kun asia on esitelty. Tämän jälkeen puheenjohtajan on julistettava keskustelu päättyneeksi. Jos asiasta ollaan yhtä mieltä tai tehtyä vastaesitystä ei ole kannatettu, asia katsotaan päätetyksi esityksen mukaisesti. Muussa tapauksessa puheenjohtajan on todettava tehdyt ehdotukset, joita ei kannatuksen puuttuessa oteta äänestettäväksi ja ehdotukset, joista on äänestettävä.

Äänestys toimitetaan julkisesti. Vaali voidaan vaadittaessa suorittaa suljettuna lippuäänestyksenä.

Äänestyksen perusteella puheenjohtajan on todettava päätökseksi tulleen sen mielipiteen, jonka puolesta on annettu yli puolet äänistä, taikka äänten mennessä tasan sen mielipiteen, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt – paitsi vaalissa arpa.

Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus, on puheenjohtajan ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista.

Milloin asia koskee käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymistä, vaaditaan että päätöstä kannattaa vähintään 2/3 läsnä olevista kalastusalueen jäsenistä. Jollei ehdotusta saada edellä mainitulla ääntenenemmistöllä hyväksytyksi, ehdotus on asetettava kalastusviranomaisen vahvistettavaksi.

10§ Kalastusalueen hallitus

Kalastusalueen kokous valitsee hallituksen, johon kuuluu seitsemän (enintään 10) jäsentä , joista kalastusalueen kokous valitsee yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Voimassa olevan kalastuslain mukaisesti ensimmäisen kerran valittavan kalastusalueen hallituksen jäsenistä 1/3 osalta toimikausi on yksi vuosi, 1/3 osalta kaksi vuotta ja 1/3 osalta kolme vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jos jäsen eroaa tai pysyvästi estyy tehtäväänsä hoitamasta, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes.

Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on toimivaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Muutoin noudatetaan asian käsittelyssä, mitä näiden sääntöjen 9 ja 18§:issä on määrätty.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa valiokuntia.

 

11§ Kalastusalueen hallituksen tehtävät

Kalastusalueen hallituksen tehtävänä on:

1)      ratkaista tämän lain 16§:n 2 momentissa ja 45§:ssä mainitut asiat:

2)      valmistella kalastusalueen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna kalastusalueen päätökset täytäntöön;

3)      kalastusalueen ja viranomaisten päätösten ja määräysten tiedoksianto,

4)      huolehtiminen tämän lain mukaisesta kalastuksenvalvonnasta ja kalastuksenvalvojien asettamisesta sekä kalastusalueelle kuuluvista muista käytännön asioista;

5)      ottaa ja erottaa kalastusalueen toimihenkilöt ja sopii palvelussuhteen ehdot;

6)      muut kalastusalueen kokouksen määräämät tehtävät

12§ Kalastusalueen isännöitsijä

Kalastusalueen hallitus nimeää isännöitsijän. Isännöitsijän tehtävänä on hallituksen valtuuttamana hoitaa kalastusalueen ns. juoksevat asiat sekä valmistella ja esitellä hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Tässä ohjesäännössä hallitukselta isännöitsijälle siirretyistä ja muista tarpeellisista tehtävistä tehdään hallituksen ja isännöitsijän välinen erillinen tehtäviensiirtosopimus.

13§ Tiedoksiannot

Hallintolain (434/03) 62§:n tarkoittama kalastusalueen ilmoitustaulu sijaitsee isännöitsijän osoitteessa.

Kalastusalueen kalastuslain mukaisesti antamat päätökset ja muut tarpeelliset tiedonannot on saatettava tiedoksi julkisella kuulutuksella niiden kuntien alueilla, joita päätös koskee. Lisäksi päätös tulee antaa tiedoksi poliisille ja alueella toimivalle kalastusviranomaiselle. Lisäksi on noudatettava, mitä hallintolaissa (434/03) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/99) säädetään.

14§ Toimihenkilöt

Kalastusalueella voi olla valan tehneitä tai vastaavan vakuutuksen antaneita kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka kalastusalueen hallitus ottaa toimeen ja vapauttaa tehtävistään.

15§ Toiminta- ja tilikausi

Kalastusalueen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Kalastusalueen tilit ja vuosikertomus sekä muut tarvittavat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajien tutkittavaksi maaliskuun 15. päivään mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

16§ Päätöksen oikaiseminen ja muutoksenhaku

Päätökseen on liitettävä valitusosoite siten, kuin muutoksenhausta hallintolain (434/03) 47 §:ssä säädetään.

Se, jonka oikeutta kalastusalueen kokouksen tai kalastusalueen hallituksen päätös koskee, voi jollei päätöstä ole alistettava, vaatia kalastusalueen kokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalastusalueen ohjesäännön vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty.

Oikaisuvaatimus on esitettävä 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä hakea päätökseen muutosta valittamalla 60 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Muutoksenhakuun sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään muutoksenhausta hallintoviranomaisen päätökseen. Valitusviranomainen voi päättää, että ennen asian lopullista ratkaisemista valituksenalainen päätös saadaan panna täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee niin ikään kalastusalueen päätöksestä tehdyt hallintokäyttölain (586/96) 58§:ssä tarkoitetut kantelut. Muutoin on ylimääräisestä muutoksenhausta kyseisiin päätöksiin voimassa, mitä sanotussa laissa säädetään.

Jos käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen on alistettu alueella toimivan kalastusviranomaisen päätettäväksi, saa kalastusviranomaisen edellä mainitussa asiassa tekemään päätökseen se, jonka oikeutta asia koskee, hakea muutosta valittamalla maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivaan maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

17§ Pöytäkirja

Kalastusalueen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen aika ja paikka, läsnä olevat edustajat, kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt päätökset sekä tapahtuneet äänestykset.

Pöytäkirja on puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkistajien tarkistettava ja varustettava tarkistusmerkinnällä mahdollisine huomautuksineen, mikäli pöytäkirjaa ei valmiiksi kirjoitettuna julki lueta kokouksen päätteeksi.

Kokouspöytäkirja pidetään asianomaisten nähtävänä kokouskutsussa mainituissa paikoissa mainitusta päivästä lähtien 14 päivän ajan.

18§ Nimen kirjoittaminen

Kalastusalueen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä muun hallituksen jäsenen tai isännöitsijän kanssa.

Tämän ohjesäännön 12§:ssä tarkoitetussa tehtävien siirtosopimuksessa mainitaan ne tapaukset, joissa isännöitsijä voi toimia yksin kalastusalueen nimen kirjoittajana.

19§ Ohjesäännön muuttaminen

Kalastusalueen johtosääntöä voidaan muuttaa, jos päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa läsnä olevista jäsenistä. Kokouksen muuttama ohjesääntö tulee esittää kalastusviranomaisen vahvistettavaksi.

Mikäli kalastusalueen rajat muutetaan tai alue purkautuu, päättää kalastusalueen kokous, miten kalastusalueen omaisuus jaetaan tai käytetään.

Muilta osin noudatetaan kalastuslakia (1355/93) ja kalastusasetusta (1356/93) sekä niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä.

                      Kalastusalueen varsinaisen kokouksen 10.4.2012 hyväksymä

Kalastusviranomaisen 27.6.2012 vahvistama päätöksellä Dnro 1260/5730-2012

 

                                            Ala-Kemijoen kalastusalueen puolesta:

                                            Matti Kurkela                     Jukka Korpivuoma

                                            puheenjohtaja                     isännöitsijä

 

(c)2018, All Rights Reserved