Ala-Kemijoki on perinteisesti tarkoittanut Rovaniemen ja Perämeren välistä osaa Kemijokea. Vuoden 1873 lauttaussäännössä rajana oli Ounaskosken alapuolinen Kirkonjyrhämä. Käytännössä yhtenevän kalastonhoidon takia on pääuomassa rajoiksi otettu Isohaaran ja Valajaisen padot. Ala-Kemijoen kalastusalue käsittää siten Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken ja Petäjäskosken voimalaitosaltaat sekä niihin laskevat joet ja valuma-alueen järvet. Isohaaran alapuolinen osa Kemijokea lasketaan Perämeren kalastusalueeseen.

Myös Kaakamajoki ja Akkunusjoki valuma-alueineen kuuluvat Ala-Kemijoen kalastusalueeseen, jonka kotipaikka on Tervola.

Kalastusalueen kokonaisvesialue on 9270 ha ja siitä 2/3 on Kemijoen velvoitehoidon piirissä. 

Pohjolan Voima Oy ei lunastanut Isohaaran voimalaitosaltaan veden nostossa alle jääneitä maa-alueita, vaan ne jäivät kantatilojen yksityisiksi vesipalstoiksi. Näitä alueita on n. 350 ha.  Vanha virta 948 ha on kuutena koskitilana. 

Taivalkosken voimala on alin Kemijoki Oy:n laitos ja rakennettiin pääuoman viimeisenä. Sen alueella on n. 8 ha yksityisiä vesialueita. Taivalkosken allas on loivin osa Ala-Kemijokea ja sen pituus on kaksinkertainen muihin altaisiin verrattuna: 36 km. Siihen laskee seitsemän jokea. 

Ossauskoski on saanut nimensä siitä, että se vaati aikanaan lauttureilta osaamista. Ossauksen altaan alle on jäänyt myös Narkauskoski ja altaan yläosalla on Hömpänkorvan koskialue, likimain luonnontilainen jokiosa, joka on hyvin matalaa parin kilometrin matkalla. Ossauksen allas päättyy Jaatilansaaren rannoille ja Hookananlahteen. Altaaseen laskee kolme jokea. 

Petäjäskosken voimala on putouskorkeudeltaan Ala-Kemijoen suurin: 20,5 m ja  muodostuu viidestä eri koskialueesta. Petäjäskosken alapuolista vanhaa uomaa käytetään vain ohijuoksutuksiin. 

                 ALA-KEMIJOEN KALASTUSALUE
                             

                               Isännöitsijä

                           Jukka Korpivuoma
                           Peltovuomantie 85
                          98310 KEMIJÄRVI

Suomenlippu

 
ISOHAARAN KUOHUJA 22.5.2012


     

(c)2018, All Rights Reserved